Darmowa dostawa do Paczkomatu przy zamówieniach od 100 zł

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KUBARA Sp. z o.o. 

Obowiązuje od 24.05.2018 roku:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Dane Sprzedawcy

1.1 Sklep internetowy KUBARA działający pod adresem sklep.kubara.pl prowadzony jest przez KUBARA Sp. z o.o., NIP 573-281-85-82, REGON 24182822, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000630251.

1.2 Siedziba KUBARA Sp. z o.o. znajduje się w Częstochowie przy ul. Bema 32 , kod pocztowy 42-202.

1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

telefonu +48 34 365-08-52

poczty elektronicznej (email) sklep@kubara.pl

2.Słowniczek:

2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.kubara.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

2.2. Sprzedawca – KUBARA Sp. z o.o.

2.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

2.5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

2.8. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego

2.9. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.kubara.pl.

3.Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4.Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w sklep.kubara.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5.W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać symbol Użytkownika -> „Zarejestruj się”, a następnie podać wymagane dane i wybrać „Zarejestruj się". Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

6.W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7.Składając zamówienie Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów,

- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

- wskazania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury (jeżeli Klient życzy sobie fakturę),

- wyboru sposobu uregulowania płatności.

8.Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą akceptacji zamówienia przez Klienta, klikając przycisk „Potwierdź zakup”. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży www.sklep.kubara.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.

9.Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

- w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta,

-w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

- w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

10.Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

11.Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.

12.Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

13.W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

14.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

15.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 13 i 14 Regulaminu.

16.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

17.Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.sklep.kubara.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

18.Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

19.Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem sklep@kubara.pl, lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie pod numerem +48 (34) 365-08-52. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3.Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest rachunek lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

2.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy w zakładce „Koszty dostawy”.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 od dnia zawarcia umowy. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub InPost na adres wskazany przez Klienta lub są wysyłane do wyznaczonego przez Klienta Punktu Odbioru (Paczkomaty InPost). Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.

3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposoby dostawy:

3.1. W przypadku dostawy poprzez firmę kurierską FedEx lub InPost przewidywany czas dostawy wynosi ok. 1-2 dni robocze.

3.2. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru (Paczkomaty InPost) czas dostawy wynosi ok. 1-2 dni robocze.

3.3. Czas dostawy określony w pkt 3.1 i 3.2 jest czasem deklarowanym przez przewoźników i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

5. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku obowiązujących promocji są to 4 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej)

- płatność przelewem elektronicznym lub karta kredytową realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego PayU (bez względu na formę dostawy/odbioru);

- płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: BANK MILLENNIUM: 40 1160 2202 0000 0002 4985 2781 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1.Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terytorium Polski.

2.Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wysypane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

[Zwrot]

3.W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym wraz z dołączonym paragonem. 

[Odstąpienie od umowy]

4.Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie wraz z paragonem w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostępnym tutaj: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z paragonem przed jego upływem.

5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

KUBARA Sp. z o.o., ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa

5.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

5.3 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

5.4 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5 Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5.6 Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


[Reklamacje]

7.Wszystkie produkty dostępne w sklep.kubara.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

9.Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

10.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

10.1 Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

10.2 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady

10.3 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

13.Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca

[Adres do zgłoszeń]

14.W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

- przesłać zgłoszenie na adres mailowy: sklep@kubara.pl

- przesłać zgłoszenie na adres KUBARA Sp. z o.o. ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa.

15.W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj oraz okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów przyczynę zgłoszenia.

VIII.DANE OSOBOWE

 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.kubara.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kubara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bema 32, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-281-85-82, REGON: 241828229, KRS:0000630251.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. W przypadku zawarcia z nami umowy obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny dla jej zawarcia i wykonania. Jeśli Klient nie poda swoich danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:
- udzielona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych;
- wykonanie zawartej między nami umowy o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie;
- wykonanie zawartej między nami umowy o realizację zamówienia przez Sklep oraz realizacja ewentualnej reklamacji;
- wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
- uzasadniony interes Administratora w przypadku konieczności dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy;
- uzasadniony interes administratora w przypadku wykorzystywania danych w celach analitycznych i statystycznych, komunikacji i promocji własnych usług, ulepszania usług i informowania o tym użytkowników.

6. Dostęp do danych osobowych Klientów będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: organy publiczne np. Urząd Skarbowy, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, kurierskie, spedycyjne oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów księgowych oraz przepisami podatkowymi. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 

8. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli Klient uważa że nie mamy podstaw do przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może dokonać samodzielnej zmiany wcześniej podanych danych osobowych, logując się do konta w Sklepie. 

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych (dotyczących Klienta) narusza przepisy RODO.

10. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości Klienta, więc dane Klientów są bezpieczne. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep w ramach sklep.kubara.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

2.Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2016r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

5.Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklep.kubara.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >=7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; tablet lub smartfon.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium