Darmowa dostawa do Paczkomatu InPost dla zamówień od 100 zł

Karty podarunkowe

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ SKLEP.KUBARA.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH SKLEP.KUBARA.PL

I. Terminologia

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Sprzedawca bonu – KUBARA Sp. j. ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Częstochowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375016, NIP: 5732818582, REGON: 241828229

2. Karta Podarunkowa – wydawana przez Sprzedawcę plastikowa forma bonu wartościowego na okaziciela, stwierdzającym prawo Użytkownika bonu do wymiany na towary w sklepie internetowym SKLEP.KUBARA.PL, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient – przedsiębiorca lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.

4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej będący osobą fizyczną.

5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym SKLEP.KUBARA.COM.

6. Transakcja – proces zakupu dokonany przez Użytkownika w sklepie SKLEP.KUBARA.COM przy użyciu Karty Podarunkowej.

7. Sklep SKLEP.KUBARA.COM – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.sklep.kubara.pl umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, o wybranej Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

8. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej pojedyńcza operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary odpowiadające Wartości Do Wykorzystania przez Użytkownika towarów.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Karta Podarunkowa SKLEP.KUBARA.COM ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji

Transakcji w sklepie internetowym SKLEP.KUBARA.COM.

2. Wartość Do Wykorzystania wybierana jest indywidualnie przez Klienta z opcji dostępnych w SKLEP.KUBARA.COM. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.

3. Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez SKLEP.KUBARA.COM.

4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

5. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi. Klient uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia bonu w celu jego zablokowania.

§ 3

1. Karta Podarunkowa SKLEP.KUBARA.COM jest własnością Sprzedawcy.

2. Warunkiem przekazania Kart Podarunkowych Klientowi jest wcześniejsze zamówienie w SKLEP.KUBARA.COM. Klient ma prawo przekazać Kartę Podarunkową dowolnie wybranym przez siebie osobom fizycznym – Użytkownikom Kart Podarunkowych.

3. KUBARA Sp.j. nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej lub próby ponownych zakupów przy użyciu numeru karty.

4. KUBARA Sp.j. nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

5. Po dokonaniu zapłaty za Karty Podarunkowe na rzecz KUBARA Sp.j., Klient uzyskuje prawo wykorzystania Karty Podarunkowej za pomocą wpisania w kodu w koszyku zakupów w SKLEP.KUBARA.COM

III. Zamówienie Kart Podarunkowych

§ 4

1. KUBARA Sp.j. zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem.

2. KUBARA Sp.j. potwierdzi drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie.

3. KUBARA Sp.j. wystawi Klientowi za usługi świadczone na rzecz Klienta notę księgowo - obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej zamówionych przez Klienta Kart Podarunkowych.

4. KUBARA Sp.j. dostarczy zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres poprzez sposób dostawy wybrany przez Klienta. Karty Podarunkowe zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym przez Klienta do odbioru bonów.

5. KUBARA Sp.j. jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem, pod warunkiem zapłaty przez Klienta należności wynikającej z noty księgowo - obciążeniowej. Przez zapłatę należy rozumieć uznanie rachunku bankowego KUBARA Sp.j. kwotą wynikającą z wystawionej noty.

IV. Użytkowanie Karty Podarunkowej

§ 5

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:

1. Realizowane będą wyłącznie Karty Podarunkowe zakupione przez Klienta.

2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posłużyć się bonem jeden raz, w okresie jego ważności.

3. KUBARA Sp.j., w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej oraz ochrony uzasadnionych interesów KUBARA Sp.j., zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Wpisz kod rabatowy” i zatwierdzenie go przyciskiem „Sprawdź” w sklepie internetowym SKLEP.KUBARA.COM. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisanej w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.

5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.

6. Karta Podarunkowa nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.

7. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną przez sklep SKLEP.KUBARA.COM formą płatności.

8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica nie podlega zwrotowi. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.

9. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.

10. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania.

11. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest blokada bonu. Blokady dokonuje Sprzedawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@kubara.pl. KUBARA Sp.j. nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika numeru kodu rabatowego (widniejącego na Karcie).

12. Uszkodzona Karta Podarunkowej może być wymieniony przez KUBARA Sp.j. po dostarczeniu przez Klienta uszkodzonego egzemplarza i dokonaniu określonej przez KUBARA Sp.j. opłaty za wydanie nowej Karty.

13. Sklep internetowy SKLEP.KUBARA.COM ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej (np. brak możliwości rejestracji, blokada Karty Podarunkowej, uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie).

14. Realizacja Karty Podarunkowej przez jego Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie bonu Karty w sposób nieuprawniony, chyba że bon, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowany przez Sprzedawcę.

15. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie SKLEP.KUBARA.COM. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zwrot pieniędzy powoduje odnowienie ważności Karty Podarunkowej.

16. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe KUBARA Sp.j. za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: sklep@kubara.pl.

17. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez KUBARA Sp.j. w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

V. Postanowienia końcowe

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Klient przez wpłatę środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://sklep.kubara.pl/strona/www-sklep-kubara-pl-karty. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.

4. KUBARA Sp.j. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach KUBARA Sp.j. poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu SKLEP.KUBARA.COM pod adresem www.sklep.kubara.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów lub Użytkowników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium